جوشکاری


بازرسی جوش

بازرسی جوش
بازرسی جوش از اقدامات ضروری جهت اجرا شدن کلیه مراحل جوشکاری طبق استانداردها و دستورالعمل های مشخص می باشد بازرسی جوش باید در تمامی مراحل قبل از شروع فرآیند جوشکاری، حین فرایند جوشکاری و بعد از اتمام فرایند جوشکاری توسط بازرس جوش تحلل و بررسی شود تا از عیوب جوش جلوگیری شود. علت اصلی بازرسی جوش تضمین کیفیت جوش بر ... ادامه مطلب